Vedtekter

Stiftelsen har egne vedtekter i tråd med bestemmelsene i Stiftelsesloven. Siste endring i vedtektene ble godkjent av Stiftelsestilsynet 3. februar 2009.


VEDTEKTER

for

STIFTELSEN HOLMLIA NÆRMILJØ

§1 Navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Holmlia Nærmiljø

§2 Formål

Stiftelsens formål er å skape et trygt og attraktivt bomiljø, styrke identitetsfølelsen til området, samordne og arbeide frem fellesskapsløsninger mellom privatpersoner, organisasjoner og offentlige instanser

§3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr. 36.500,-

§4 Hovedkontor

Stiftelsens hovedkontor er i Oslo.

§5 Styrets sammensetning

Styret er Stiftelsens høyeste organ.

Styret skal beså av minst fem (5) medlemmer, og maksimum sju (7) medlemmer. Minimum et simpelt flertall av styret skal ha bosted på Holmlia på valgtidspunktet. Styremedlemmene velges for ett år av gangen.

Styret supplerer seg selv årlig. Valget skal skje på våren og senest innen utgangen av mai. Se for øvrig §7 h).

§6 Styrets arbeidsform

Styrets avgjørelser treffes med alminnelig flertall, unntatt for vedtektsendringer. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende, eventuelt medlederens dersom lederen ikke er til stede. Styret har beslutningsdyktighet når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal minst inneholde tid og sted for møtet, hvem som var tilstede, dagsorden, behandlingsmåten og styrets vedtak.

Styremedlemmer som ikke er enig styrets vedtak, kan kreve sin oppfatning ført inn i protokollen. Protokollen skal underskrives av de deltakende styremedlemmene.

Styret kan gi fullmakt til daglig leder eller andre til å forplikte Stiftelsen gjennom prokura eller på annen måte.

§7 Styrets oppgaver

Styret skal

a) påse at Stiftelsen drives i tråd med Stiftelsens formål og i samsvar med lov og forskrifter

b) sørge for betryggende forvaltning av Stiftelsens midler

c) avgi årlig revidert regnskap i tråd med stiftelsesloven

d) velge statsautorisert revisor for ett år av gangen, og fastsette dennes godtgjørelse

e) foreslå ansettelser og innleie av personale på annen måte

f) fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer

g) utarbeide årsberetning om styrets arbeid, og avgi årlig revidert regnskap i henhold til stiftelsesloven, og sende dette til Stiftelsens finansierende samarbeidspartnere innen 31. mai hvert år

h) utarbeide årsrapport med oversikt over foregående års aktiviteter, som sendes Stiftelsens samarbeidspartnere innen 31. januar hvert år. I den forbindelse eller når det ellers måtte være nødvendig, redegjøres det for behov for supplering til styret og inviteres til innspill fra finansierende samarbeidspartnere. Dette skal skje med minst seks (6) ukers frist før valget foretas.

i) tilrettelegge for informasjonsmøter ved behov

j) representere Stiftelsen utad

§8 Finansiering

Midler til drift av Stiftelsen skal skaffes av beboerne, tilskudd fra stat, fylke og kommune, samt private virksomheter.

Stifterne har ikke økonomisk ansvar utover den innbetalte grunnkapital.

§9 Vedtektsendring

Styret har myndighet til å gjøre vedtektsendringer. Før styret beslutter vedtektsendringene, skal stifterne høres, jfr. stiftelsesloven §49. Vedtektene sendes til godkjenning hos Stiftelsestilsynet. Slike endringer krever 3/4 flertall i styret, regnet i forhold til alle styremedlemmer.

§10 Oppløsning (som før)

Stiftelsen kan besluttes oppløst hvis dette bestemmes ved enstemmighet i styret.

Stiftelsens midler skal ved oppløsning disponeres av styret til formål beslektet med Stiftelsens formål.